PHỤ LỤC 1

Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình

Mã bệnh án/đơn thuốc:………….…..……

MẪU PHIẾU PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3547/QĐ-BYT ngày 22 tháng 07 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Y tế1)

Họ và tên người bệnh                                             Tuổi:                          Nam/Nữ:

Ngày

Can thiệp lần

Vấn đề liên quan đến thuốc

Ý kiến tư vấn của người làm công tác DLS

Ý kiến của người kê đơn

 

 

Thuốc can thiệp

 

□ Đồng ý

□ Không đồng ý.

Lý do:

 

 

 

 

 

 

 Khoa:

 

 

Thuốc can thiệp

 

□ Đồng ý

□ Không đồng ý.

Lý do:

 

 

 

 

 

 

 

 Khoa:

 

 

Thuốc can thiệp

 

□ Đồng ý

□ Không đồng ý.

Lý do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khoa:

 

 

Thuốc can thiệp

 

□ Đồng ý

□ Không đồng ý.

Lý do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khoa: