Phòng Tổ chức Cán bộ - Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình  là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, công tác Văn phòng (Văn thư, lưu trữ), công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện, Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động (Công đoàn) hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng (Đảng vụ); An toàn lao động, vệ sinh lao động; Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và quản lý phòng cháy chữa cháy trong bệnh viện.

               Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

               Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Tổ chức Cán bộ là 12 cán bộ, trong đó:

               - Trưởng phòng: Bác Sĩ.Trần Quốc Ca

               - Phó phòng: Cử nhân Kinh Tế. Phạm Công Giả

              Nhiệm vụ:

              - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

              + Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế;

              + Xây dựng đề án, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm;

              + Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;

              + Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

              + Tổ chức tuyển dụng.

              - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

              - Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và mối quan hệ làm việc giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện:

              + Lên kế hoạch, tổ chức các buổi sơ kết tổng kết, kiểm tra, đánh giá;

              + Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân sự giữa các khoa, phòng.

              - Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

              - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện:

              + Bảo hiểm xã hội;

              + Lao động tiền lương;

              + Thi đua khen thưởng, kỷ luật;

              + An toàn lao động, vệ sinh lao động;

              + Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và quản lý phòng cháy chữa cháy trong bệnh viện.