Phòng Điều dưỡng - Trung Tâm Y Tế Hòa Bình thành lập ngày 20/6/1998 gồm 2 nhân viên (1 trưởng phòng, 1 phó phòng 2). Trải qua 19 năm hình thành và phát triển đến nay

          Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

          Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Điều dưỡng - Trung Tâm Y Tế Hòa Bình là 02 cán bộ, trong đó:

          - Phụ trách Trưởng phòng: Trần Thị Kiều     

          - Phó phòng: Ngô Thị Hằng                   

          Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

          Chức năng:

          Phòng Điều dưỡng của Trung Tâm là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.