BAN GIÁM ĐỐC

BSCKI: Tăng Phương Thanh

Giám Đốc

 

 

 

BSCKI: Trần Xuân Đức

Phó Giám Đốc

BSCKI: Cao Trúc Nha

Phó Giám Đốc