BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

BS: Phạm Mừng Em

Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình

 

 

 

 

BS: Tăng Phương Thanh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình

 

 

 

 

BS: Lưu Thị Hồng Vân

Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình

 

 

 

 

BS: Trần Xuân Đức

Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình

 

 

 

 

BS: Cao Trúc Nha

Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình