BAN GIÁM ĐỐC

BSCKI: Phạm Mừng Em

Giám Đốc

 

BSCKI: Tăng Phương Thanh

Phó Giám Đốc

BSCKII: Lưu Thị Hồng Vân

Phó Giám Đốc

BSCKI: Trần Xuân Đức

Phó Giám Đốc

BSCKI: Cao Trúc Nha

Phó Giám Đốc