BS: Thạch Thị Na Rinh

Trưởng Khoa Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản

 

 

 

 

Lâm Cẩm Tú

Điều Dưỡng Trưởng Khoa Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản