BS: Nguyễn Hồng Kịch

Phó Trưởng Khoa Y Học Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng

 

 

 

 

Lê Bạch Tuyết

Điều Dưỡng Trưởng Khoa Y Học Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng