Chức năng:

           Phòng Tài chính Kế toán của Trung Tâm là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung Tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung Tâm.

           Nhiệm vụ:

           - Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung Tâm, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của Trung Tâm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

           - Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

           - Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Trung Tâm.

           - Tổ chức công tác kế toán tại Trung Tâm theo đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi tại Bệnh viện.

           - Định kỳ thực hiện báo cáo, quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.

           - Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

           - Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tại Trung Tâm.

           Các hoạt động:

           - Thu chi ngân sách

           - Theo dõi viện phí

           - Theo dõi tài sản