BS: Trần Vũ Hồng

Trưởng Khoa Cận Lâm Sàn

 

 

 

 

Lăng Hoài Hiếu

Phó Trưởng Khoa Cận Lâm Sàn

 

 

 

 

CN: Nguyễn Thị Diễm Thúy

Điều Dưỡng Trưởng Khoa Cận Lâm Sàn