TỔ CHỨC TRUNG TÂM

* BAN GIÁM ĐỐC

 

* CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

     - PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

     - PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

     - PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

     - PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

     - PHÒNG DÂN SỐ

* KHOA LÂM SÀNG:

     - KHOA KHÁM BỆNH

     - KHOA  HỒI SỨC CẤP CỨU

     - KHOA NỘI - NHIỄM

     - KHOA NHI

     - KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

    - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

     - KHOA DƯỢC  – TTB - VTYT

     - KHOA LÂM SÀN

     - KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

     - KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH VÀ HIV/AIDS

     - KHOA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

* TRẠM Y TẾ :

      - TYT HÒA BÌNH

      - TYT MINH DIỆU

      - TYT VĨNH MỸ B

      - TYT VĨNH BÌNH

      - TYT VĨNH MỸ A

      - TYT VĨNH HẬU

      - TYT VĨNH HẬU A

      - TYT VĨNH THỊNH