PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

 

 

     Phòng Tài chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính trung tâm, xây dựng các định mức chi tiêu cho hoạt động của trung tâm. Độc lập về chuyên môn và nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật ngành và trung tâm về công tác kế toán.

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT: CN HUỲNH HỒNG NGA

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG: CN PHAN KIM CÚC

 

  Nhân sự: Tổng số 08 thành viên

  Nhiệm vụ:

          - Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung Tâm, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của Trung Tâm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

           -Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

           -Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Trung Tâm.

           -Tổ chức công tác kế toán tại Trung Tâm theo đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi tại Bệnh viện.

          -  Định kỳ thực hiện báo cáo, quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.

          - Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

           -Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tại Trung Tâm.

  Các hoạt động:

            - Thu chi ngân sách

            - Theo dõi viện phí

           -  Theo dõi tài sản

Các kỹ thuật chuyên môn thực hiện được hiện nay

- Sử dụng hoá đơn điện tử tại quầy thu viện phí

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến

-Thực hiện việc thu viện phí không dùng tiền mặt