Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung Tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ: Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Trung Tâm, Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Trung Tâm.

          Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

          Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Kế hoạch tổng hợp - Trung Tâm Y Tế Hòa Bình là 12 cán bộ, trong đó:

          - Trưởng phòng Bác sĩ Dương Đức Hào

          Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

          Chức năng - Nhiệm vụ:

          - Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung Tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung Tâm.

          - Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

          - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Trung Tâm và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

          - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trung Tâm.

          - Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung Tâm, giữa Trung Tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung Tâm.

          - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

          - Tổ chức công tác thường trực toàn Trung Tâm.

          - Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung Tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

          - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

          - Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

  Nhiệm vụ:

          - Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến.

       - Phối hợp với Đơn vị Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công trước khi tuyển dụng.

          - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công.

          - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

          - Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

          - Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng.

          - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

          - Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh.

         - Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

          - Lập dự trù mua sắm dụng cụ, VTTH.